Pravidla soutěží na Facebooku

Všeobecná pravidla soutěží na Facebooku (FB) a Instagramu (IG)

Obecná pravidla platná pro všechny soutěže pořádané na firemním FB profilu @loktushe a IG profilu loktu_she

I. Obecná ustanovení
1. Pořadatelem soutěží je Loktu She, družstvo, IČO: 04712285, se sídlem Liberec, 28. října 59/42, PSČ 619 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 1235. (dále jen „Pořadatel“)
2. Soutěž probíhá vždy na facebookových a/nebo instagramových stránkách Pořadatele, https://www.facebook.com/loktushe a/nebo https://www.instagram.com/loktu_she a to v době uvedené Pořadatelem vždy při vyhlášení každé jednotlivé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady každou jednotlivou soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních instagramových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla.
4. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Facebookem a Facebook za jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěží poskytujete Pořadateli a společnosti Facebook nebudou nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být směřovány Pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku.

II. Podmínky účasti v soutěži
1. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České republiky. Z účasti na soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké. (dále jen „Soutěžící“)
2. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb Pořadatele.
3. Vstupem do soutěže se všichni Soutěžící zavazují dodržovat její pravidla.
4. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou v rámci jednotlivé soutěže reagovat na soutěžní příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného v příspěvku Pořadatele ke každé jednotlivé soutěži. Podstatou soutěží je přitom zpravidla vkládání komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku nebo jako originální odpovědi dle zadání Pořadatele.

III. Výhry, jejich oznámení a předání
1. Ze všech odpovědí, které byly Soutěžícími vloženy jako komentáře v příslušném období konání každé jednotlivé soutěže, vybírá porota ve složení ze zaměstnanců Pořadatele vybírá vítězný příspěvek. Konkrétní výběr výherce se u jednotlivých soutěží může lišit. Přesný způsob každé jednotlivé soutěže pořadatel popíše v příspěvku vždy při vyhlášení každé jednotlivé soutěže.
2. Výhry v soutěži a jejich počet určí Pořadatel vždy v oznámení o každé jednotlivé soutěži.
3. Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich FB/IG profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na FB/IB stránce Pořadatele v příspěvku vyhlašujícím výherce každé jednotlivé soutěže. Výherce je kontaktován soukromou zprávou.
4. Výhry jsou zasílány přepravní společností na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže nebo je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Náklady vzniklé na přepravu výhry výherci hradí pořadatel soutěže. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do 7 dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.
5. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. V případě, že je výhrou konkrétní produkt z e-shopu pořadatele, podléhá toto zboží stejné záruční době jako v případě zakoupení fyzickou osobou.
6. Za kvalitu výher ručí pořadatel soutěže, který také vyřizuje případné reklamace.
7. Výhry nejsou právně vymahatelné.

IV. Pravidla soutěžních příspěvků
1. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti Pořadateli. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.
2. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

V. Autorská a jiná práva
1. Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.
2. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu Pořadateli.
3. V případě další potřeby užití takového díla Pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek Pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla Pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

VI. Ochrana osobních údajů
1. Soutěžící vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku poskytuje Pořadateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů Soutěžícího. Pořadatel zpracovává předané osobní údaje Soutěžícího jako správce a zpracovatel osobních údajů, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže.
2. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, jméno na Facebooku, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje zadané v průběhu soutěže.
3. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.
4. Veškeré informace o zpracování osobních údajů, jakož i právech Soutěžících jako subjektů osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách ochrany osobních údajů uvedených na webové stránce Pořadatele.
5. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.
6. Soutěžící účastí v soutěži prohlašuje, že se s Podmínkami ochrany osobních údajů seznámil.

VII. Závěrečná ustanovení
7. Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné.
8. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Facebook a/nebo Instagram, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

Tato Všeobecná pravidla k soutěžím na Facebooku a Instagramu platí od 1. 1. 2021.