Pravidla aukce na Facebooku

Všeobecná pravidla aukcí na Facebooku (FB)

Obecná pravidla platná pro všechny aukce pořádané na firemním FB profilu @loktushe

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem aukcí je Loktu She, družstvo, IČO: 04712285, se sídlem Liberec, 28. října 59/42, PSČ 619 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 1235. (dále jen „Pořadatel“)
 2. Aukce probíhá vždy na facebookových stránkách Pořadatele, https://www.facebook.com/loktushe a to v době uvedené Pořadatelem vždy při vyhlášení každé jednotlivé aukce. Přesná doba trvání aukce je vždy vymezena v jejím vyhlášení.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady každou jednotlivou aukci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních facebookových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla.
 4. Dražené zboží či jiné předměty určí Pořadatel vždy v oznámení o každé jednotlivé aukci a přiloží také fotografii. 
 5. Aukce nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Facebookem a Facebook za jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci aukce poskytujete Pořadateli a společnosti Facebook nebudou nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aukcí musí být směřovány Pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku.

II. Podmínky účasti v aukci

 1. Aukce se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a zasílací adresu na území České republiky. Z účasti na aukci jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké. (dále jen „Účastníci“)
 2. Vstupem do aukce se všichni Účastnící zavazují dodržovat její pravidla.
 3. Účastnící se zapojí do aukce tak, že budou v rámci jednotlivé aukce reagovat komentářem na profilu Pořadatele s jasně stanovenou částkou příhozu. Minimální cena příhozu je definována při vyhlášení aukce Pořadatelem.
 4. Účastníci nesmějí své komentáře s příhozem mazat. 
 5. Komentář s příhozem je závazné projevení vůle tuto částku uhradit a dražené zboží odebrat. 

III. Příklep, ukončení aukce, jejich oznámení a předání vydraženého zboží

 1. Termín ukončení aukce pořadatel sdělí při vyhlášení aukce v popisu příspěvku. Příklep je udělen tomu účastníkovi aukce, který svým komentářem nabídl nejvyšší cenu. 
 2. Pro oznámení příklepu jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich FB profilu. Vydražitel je zároveň zveřejněn na FB stránce Pořadatele v příspěvku vyhlašujícím výherce každé jednotlivé aukce. Vydražitel je kontaktován soukromou zprávou. 
 3. Vydražitel je povinen předat pořadateli fakturační a doručovací údaje prostřednictvím soukromé zprávy. Pořadatel vystaví vydražiteli zálohovou fakturu s přiklepnutou cenou a případnými náklady na poštovné a balné. 
 4. Vydražené zboží je zasíláno přepravní společností na výhercem sdělenou adresu, a to do 7 dnů od uhrazení zálohové faktury nebo je mu vydražené zboží předáno jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li vydražitel na zaslanou zprávu o výsledku aukce do 7 dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho nárok bez náhrady propadá pořadateli a je osloven Účastník s druhou nejvyšší nabídkou.
 5. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. V případě, že je výhrou konkrétní produkt z e-shopu pořadatele, podléhá toto zboží stejné záruční době jako v případě zakoupení fyzickou osobou. 
 6. Za kvalitu výher ručí pořadatel soutěže, který také vyřizuje případné reklamace. .

IV. Pravidla aukčních komentářů

 1. Komentáře Účastníků nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti Pořadateli. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.
 2. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do aukce anebo vyřadit z aukce účastníky s komentářem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro aukci nepoužitelných.

V. Autorská a jiná práva

 1. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti s aukcí. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný komentář se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.
 2. Účastník vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého komentáře s příhozem a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu Pořadateli.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Účastník vložením komentáře pod aukční příspěvek poskytuje Pořadateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů. Pořadatel zpracovává předané osobní údaje Účastníků jako správce a zpracovatel osobních údajů, a to pro účely účasti Účastníka v aukci a předání vydraženého zboží.
 2. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, jméno na Facebooku, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje zadané v průběhu aukce.
 3. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním zboží a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě zboží vydraženého v aukci.
 4. Veškeré informace o zpracování osobních údajů, jakož i právech Účastníků jako subjektů osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách ochrany osobních údajů uvedených na webové stránce Pořadatele.
 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.
 6. Účastník svou účastí v aukci prohlašuje, že se s Podmínkami ochrany osobních údajů seznámil.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Účastníkem v rámci aukce. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit Účastníkovi účast v aukci, případně jej z aukce vyloučit. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné.
 2. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Facebook nebo doručení zpráv.
 3. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

Tato Všeobecná pravidla k aukcím na Facebooku platí od 14. 3. 2022.